Integritetspolicy

Gäller från och med 2018-05-20 och tills vidare

Som kund hos Arkaden samlas vissa personuppgifter in och behandlas på olika sätt. Arkaden hanterar dina personliga uppgifter enligt dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Nedan följer information om behandlingen samt om dina rättigheter som registrerad.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:
Arkaden Konsult AB, org.nr. 556563-1404
Kyrkogatan 5, 852 31 Sundsvall, Sverige
VD och behörig företrädare: Per Söderberg
Telefon kundtjänst: +46 (0) 60 600 71 71
E-post: bredband@arkaden.se

Arkaden hanterar följande data

Kunddata

Uppgifter som är kopplade till din tjänst, t.ex. namn, adress, e-post, telefonnummer eller personnummer. Det är även information om vilka tjänster du har, beställningar, användaruppgifter och annan information som gäller en specifik tjänst eller som du har lämnat vid dina kontakter med oss.

Trafikdata

Uppgifter som behövs för att överföra information i ett elektroniskt kommunikationsnät. Observera att Trafikdata inte är detsamma som innehåll, utan uppgifter som beskriver överföringen som t ex IP-loggar och samtalshistorik om du har telefoni hos oss.

Härifrån kommer informationen om dig

All information som du själv lämnar när du beställer en tjänst, eller när du gör en felanmälan, eller om du vill ha erbjudanden från oss.
När du besöker vår hemsida, samt när du ringer, sms:ar eller skickar e-post till oss.
Publikt tillgängliga personuppgiftsregister
Samtalshistorik – om har telefoni hos oss.

Vad behövs din data till?

För att få lov att behandla data måste det finnas stöd i gällande reglering, den typen av stöd är det som kallas rättslig grund. Kortfattat betyder det att för att behandlingen av din data ska vara laglig krävs det att någon rättslig grund är aktuell. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av någon av följande rättsliga grunder:

  • Avtal. Behandlingen är nödvändig för att vi ska ha möjlighet att hålla vår del i avtalet med dig.
  • Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska ha möjlighet att uppfylla en rättslig förpliktelse, d.v.s. krav enligt tillämplig lagstiftning.
  • Samtycke. Personuppgifter behandlas efter samtycke från den som personuppgifterna avser.
  • Intresseavvägning. Behandling av din data får också göras efter en intresseavvägning där vårt intresse och syfte med behandlingen vägs mot det eventuella integritetsproblemet för dig som uppstår vid den aktuella behandlingen. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

Leverans av tjänster eller produkter, och kommunikation kring leveransen

Vi behöver dina personuppgifter för att vi ska kunna identifiera dig som användare, leverera den tjänst som du har beställt av oss, eller för att fullfölja vårt avtal med dig om leverans av tjänster och produkter samt att kunna säkerställa drift och support av våra tjänster. Vi behöver även dina uppgifter för fakturering av dina tjänster, kreditupplysningsändamål, för att du ska kunna rapportera klagomål och reklamationer och för att hjälpa dig vid frågor kring din tjänst hos vår kundservice. Utan tillgång till dina personuppgifter i detta avseende kan vi inte tillhandahålla våra tjänster till dig.

Marknadsföringssyften

När det gäller behandling i marknadsföringssyfte är den rättsliga grunden intresseavvägning och vårt berättigade intresse är att kunna förmedla information om våra tjänster. Behandling av flera olika typer av data görs för att underlätta marknadsföringen av våra produkter och tjänster. Vi skickar sådan information som bilagor till en faktura, brev, sms eller via e-post, men vi kan även informera via telefonsamtal. Behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring betraktar vi som ett berättigat intresse, så länge du är kund hos oss, och upp till 12 månader efter avslutat kundrelation. Du har alltid möjlighet till att invända mot direktmarknadsföring, och behandlingen av dina personuppgifter i detta syfte kommer då upphöra.

Lagring och gallring av din data

Vi kommer att spara din data så länge du är kund hos och vi kommer skicka den till av oss godkända underleverantörer för att kunna leverera din tjänst samt för felsökning. Vissa data sparas längre tid beroende på vad uppgifterna behöver användas till och i förhållande till våra skyldigheter enligt lag. Huvudregeln är att vi aldrig sparar data längre än vi behöver.

Till vilka kan vi lämna ut din data?

Underleverantörer

För att kunna leverera våra tjänster anlitar vi i vissa fall underleverantörer. Det innebär att även de behöver vissa uppgifter som du har lämnat till oss. Våra underleverantörer får inte använda informationen om dig till något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller på de villkor som vi anger. Exempel på våra underleverantörer är: Stadsnät och andra kommunikationsoperatörer, FortNox AB (ekonomi och fakturering) samt installationsföretag.

Länder utanför EU

Företaget strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om vi skulle behöva anlita underleverantörer som har delar av sin verksamhet utanför Sverige eller utanför EU/EES kommer vi att vidta lämpliga skyddsåtgärder och säkerställa att överförd data hanteras på ett säkert sätt och enligt gällande lag.

Myndigheter

På begäran enligt lag och efter myndighetsbeslut är vi skyldiga att lämna ut vissa typer av data till t.ex. Polisen, Räddningstjänsten, Säpo eller åklagare.

Så här skyddar vi din data

Arkaden hanterar din data med varsamhet och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Hos oss ges åtkomst till din data endast till de som behöver den åtkomsten för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Dina rättigheter som registrerad

Du har alltid rätt att veta varför din data behandlas, under vilken tidsperiod behandlingen pågår, vilka som tar del av den samt vilka konsekvenser den behandling som utförs får.

Rätt till tillgång

Du har som kund rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål, i normala fall inom 30 dagar. Registerutdrag skickas alltid per post och till din folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse

Vi ansvarar för att personuppgifterna som vi hanterar om dig är riktiga och uppdaterade. Du som kund har såklart alltid rätt att komplettera med uppgifter som saknas. Om du upptäcker felaktiga data om dig har du rätt att begära att den rättas.

Rätt till radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller i följande situationer:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som behandlingen avsett.
  • Om behandlingen sker enbart med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  • Om personuppgifterna enbart behandlas för marknadsföringssyfte och du motsätter dig den behandlingen.
  • Om du motsätter dig behandling av data som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl för vår behandling som väger tyngre än ditt intresse av att data ska raderas.
  • Om radering av uppgifterna krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
  • Om data inte har behandlats enligt gällande dataskyddslagstiftning på något annat sätt än det som framgår i punkterna ovan.

Rätt till invändning

Rätt till invändning av hantering av personuppgifter som Arkaden har gjort med stöd av en intresseavvägning. Vi behöver då få reda på vilken behandling du motsätter dig. Därefter får vi endast fortsätta att hantera uppgifterna om det finns tvingande berättigade skäl till att personuppgifterna måste behandlas och dessa väger tyngre än dina intressen. I marknadsföringssyften har du alltid rätt att motsätta dig behandling av personuppgifter.

Rätt till begränsning

Du har rätt att vår behandling av dina personuppgifter ska begränsas om du bestrider personuppgifternas korrekthet, behandlingen är olaglig, uppgifterna inte behövs för ändamålet med behandlingen.

Rätten till dataportabilitet

Som kund har du rätt att få ut sådan data som du själv har lämnat till oss för att använda den på annat håll (att flytta data på det sättet kallas också att portera). Det kan till exempel röra sig om att du vill flytta dina uppgifter till en annan operatör eller en annan IT-miljö. Rätten gäller i de fall du har lämnat samtycke till databehandlingen eller om behandlingen behövs för att vi ska kunna leverera tjänster till dig enligt det avtal du har ingått med oss och enbart för de personuppgifter som du själv lämnat till oss. Du har dock inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av en intresseavvägning eller för att vi ska uppfylla våra skyldigheter enligt lag.

Kontakt för att utöva dina rättigheter

Kontakta vår kundtjänst om du vill ha utdrag, rätta, radera eller återkalla inlämnade samtycken.

Informationssäkerhet och för att förhindra missbruk av tjänster

Vi behandlar data i syfte att tillgodose säkerheten för alla våra tjänster och kommunikationsnät, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren för tjänsten. Vi behandlar även dessa uppgifter för att förhindra missbruk av nät och tjänster samt för att upptäcka och förhindra bedrägerier, virusattacker etc.

Lag och tvist

Avtal och tvister ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Vid eventuell tvist mellan Arkaden och kund ska parterna i första hand försöka komma överens. Tvist till följd av tolkning och tillämpning ska slutligen lösas i allmän domstol.

Uppdatering om hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi kan komma att uppdatera den här texten, t.ex. om vi skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela dina uppgifter med andra mottagare än de som anges här. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad här på arkaden.se